Over deze website

Het Hogeronderwijsregister is het officiële Vlaamse register van de door de overheid erkende hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen. Enkel de opleidingen opgenomen in het Hogeronderwijsregister kunnen door de overheden erkende (bachelor- of master)diploma's uitreiken.

Opname in het Hogeronderwijsregister is afhankelijk van de erkenning van de instelling en de accreditatie van de opleiding. Dit betekent ook dat een instelling of een opleiding die niet voorkomt in het Hogeronderwijsregister geen door de overheid erkende diploma's uitreiken.

Een instelling of een opleiding die niet voorkomt in het Hogeronderwijsregister kan geen door de overheid erkende diploma's uitreiken.

Studiekeuze en erkenning

Het Hogeronderwijsregister beoogt drie doelstellingen.

Het moet ten eerste de studiekeuze vergemakkelijken. Scholieren en studenten
vinden op de website van het Hogeronderwijsregister alle informatie over het hoger
onderwijs, de instellingen en de opleidingen in Vlaanderen.
Ten tweede moet het Hogeronderwijsregister de erkenning van de diploma's door de
arbeidsmarkt vergemakkelijken. Werkgevers zullen via het archief van het
Hogeronderwijsregister kunnen nagaan of een diploma van een geaccrediteerde
opleiding komt en wat het profiel en de doelstellingen van een opleiding waren.
Ten derde beoogt het Hogeronderwijsregister de erkenning van de Vlaamse diploma's in het buitenland te faciliteren. Via de Engelstalige website kan worden nagegaan of een Vlaams diploma werd uitgereikt door een erkende instelling en een
geaccrediteerde opleiding. Aangezien deze informatie door de bevoegde
accreditatieorganisatie wordt bekendgemaakt, moet dit ook het nodige vertrouwen
opwekken.

Juistheid gegevens

De Vlaamse overheid controleert jaarlijks de juistheid van de gegevens en certificeert de juistheid met een echtheidscertificaat.

De Vlaamse regelgeving (Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 64) somt de verplichte identificatiegegevens van de opleiding op.

De NVAO is verantwoordelijk voor alle gegevens die zijn vastgelegd in Vlaamse regelgeving (Vlaamse decreten en Besluiten van de Vlaamse Regering) en de gegevens die voortkomen uit een accreditatiebesluit.
De andere gegevens worden door de instellingen aan de NVAO aangeleverd en op het Hogeronderwijsregister gepubliceerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toelatingsvoorwaarden en de vervolgstudies.

Juridisch kader

Het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen creëerde het Hogeronderwijsregister. Volgens het decreet bevat dit register alle nodige en nuttige inlichtingen over alle in Vlaanderen aangeboden bachelor- en masteropleidingen die ofwel geaccrediteerd zijn, ofwel van een overgangsaccreditatie genieten, ofwel (al dan niet van rechtswege) tijdelijk zijn erkend ofwel als nieuwe opleiding zijn erkend.

Een opleiding die niet aan de hierboven opgesomde voorwaarden voldoet, wordt geschrapt uit het register vanaf het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de geldigheid van de lopende accreditatie, erkenning als nieuwe opleiding of tijdelijke erkenning vervalt. 
Indien een opleiding geschrapt wordt uit het Hogeronderwijsregister, is het instellingsbestuur verplicht een overeenkomst te sluiten met een andere hogeronderwijsinstelling, zodat de ingeschreven studenten hun opleiding kunnen voltooien. Het instellingsbestuur kan in dat geval eerst na verloop van een periode van 3 jaar vanaf de datum van de schrapping een aanvraag tot erkenning als nieuwe opleiding indienen wat betreft de geschrapte opleiding of een gelijkaardige opleiding. Een student die een in het register opgenomen opleiding volgt, heeft dus de garantie dat zijn opleiding wel degelijk bekroond wordt met een erkende graad van bachelor of master.

Vragen en suggesties?

Met vragen, suggesties en opmerkingen kan u steeds terecht bij de NVAO.