Nieuwsberichten

Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen geschrapt uit Hogeronderwijsregister

20/04/2009

Op 20 april 2009 werd de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen geschrapt uit Hogeronderwijsregister. Opname in het Hogeronderwijsregister ("registratie") was een eerste stap om erkend te kunnen worden als hogeronderwijsinstelling. De instelling heeft nooit erkende diploma's kunnen uitreiken.

De Vlaamse regering registreerde op 20 april 2007 de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Als gevolg van deze beslissing kon de FVG opleidingen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ter toetsing voorleggen. Aan de registratie zelf waren geen andere rechten verbonden. Het ging dus niet om een erkenning.

De instelling heeft gedurende een termijn van twee jaar echter geen enkele door NVAO geaccrediteerde of door NVAO als nieuw erkende opleiding kunnen aanbieden. De registratie van de Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen vervalt daarom op basis van artikel 8 § 6 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat artikel bepaalt dat "de registratie vervalt van rechtswege indien gedurende een termijn van twee jaar geen enkele geaccrediteerde of nieuwe opleiding aangeboden wordt."

De Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Antwerpen heeft nooit door de bevoegde overheden erkende bachelor-, master- of doctoraatstitels en -diploma's mogen uitreiken. Het toch uitreiken van deze niet erkende titels en diploma's is trouwens strafbaar.

Tot 2008 verliep de erkenning van een nieuwe instelling in twee stappen. De eerste stap bestond uit de registratie van de instelling. Dit is vooral een formele procedure waarbij werd nagegaan of de betrokken instelling aan de organisatorische en financiële voorwaarden voldoet. De tweede stap bestond uit de erkenning van de opleidingen. Dit gebeurt via een zogenaamde Toets Nieuwe Opleiding uitgevoerd door de NVAO. Enkele het doorlopen van beide stappen resulteert in een formele erkenning.
Omdat de betrokken instelling zich beriep op deze registratie zonder dat dit eigenlijk enige formele waarde had, heeft de Vlaamse overheid de procedure in 2008 omgekeerd. Een instelling die erkend wil worden dient eerst de opleidingen te laten toetsen door de NVAO en kan pas nadien de instelling laten registreren.

http://www.nvao.net